قالب فشاری طرح برگ کریسمس 2عددی
  قالب فشاری طرح برگ کریسمس 2عددی 104001011
  ۱۰۴۰۰۱۰۱۱
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  قالب فشاری طرح کیک سه طبقه 4عددی
  قالب فشاری طرح کیک سه طبقه 4عددی 104001012
  ۱۰۴۰۰۱۰۱۲
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  قالب فشاری طرح برگ کنگره 3عددی
  قالب فشاری طرح برگ کنگره 3عددی 104001001
  ۱۰۴۰۰۱۰۰۱
  قالب فشاری طرح مربع 4عددی
  قالب فشاری طرح مربع 4عددی 104001002
  ۱۰۴۰۰۱۰۰۲
  قالب فشاری طرح کاپ کیک 4عددی
  قالب فشاری طرح کاپ کیک 4عددی 104001003
  ۱۰۴۰۰۱۰۰۳
  قالب فشاری طرح شکلات بستنی 4pop corn عددی
  قالب فشاری طرح شکلات بستنی 4pop corn عددی 104001004
  ۱۰۴۰۰۱۰۰۴
  قالب فشاری طرح گل آفتابگردان 3عددی
  قالب فشاری طرح گل آفتابگردان 3عددی 104001005
  ۱۰۴۰۰۱۰۰۵
  قالب فشاری طرح قلب کوچک 3عددی
  قالب فشاری طرح قلب کوچک 3عددی 104001006
  ۱۰۴۰۰۱۰۰۶
  قالب فشاری طرح ستاره کوچک 3عددی
  قالب فشاری طرح ستاره کوچک 3عددی 104001007
  ۱۰۴۰۰۱۰۰۷
  قالب فشاری طرح برف 3عددی
  قالب فشاری طرح برف 3عددی 104001008
  ۱۰۴۰۰۱۰۰۸
  قالب فشاری طرح صدف 3عددی
  قالب فشاری طرح صدف 3عددی 104001009
  ۱۰۴۰۰۱۰۰۹
  قالب فشاری طرح گل 4عددی
  قالب فشاری طرح گل 4عددی 104001010
  ۱۰۴۰۰۱۰۱۰
  قالب فشاری طرح 5گلبرگ مخروط دار4عددی
  قالب فشاری طرح 5گلبرگ مخروط دار4عددی 104001013
  ۱۰۴۰۰۱۰۱۳
  قالب فشاری طرح پاپیون روبانی 3عددی
  قالب فشاری طرح پاپیون روبانی 3عددی 104001014
  ۱۰۴۰۰۱۰۱۴
  قالب فشاری طرح هالووین 4عددی
  قالب فشاری طرح هالووین 4عددی 104001015
  ۱۰۴۰۰۱۰۱۵
  قالب فشاری طرح قلب وIOVEسه عددی
  قالب فشاری طرح قلب وIOVEسه عددی 104001016
  ۱۰۴۰۰۱۰۱۶
  قالب فشاری طرح قلب بزرگ طرح دار 4عددی
  قالب فشاری طرح قلب بزرگ طرح دار 4عددی 104001017
  ۱۰۴۰۰۱۰۱۷
  قالب فشاری طرح ماشین -قطار-هلیکوپتر 4عددی
  قالب فشاری طرح ماشین -قطار-هلیکوپتر 4عددی 104001018
  ۱۰۴۰۰۱۰۱۸
  قالب فشاری طرح کشتی -هواپیما-قطار-ماشین 4عددی
  قالب فشاری طرح کشتی -هواپیما-قطار-ماشین 4عددی 104001019
  ۱۰۴۰۰۱۰۱۹
  قالب فشاری طرح گل مینا4عددی
  قالب فشاری طرح گل مینا4عددی 104001020
  ۱۰۴۰۰۱۰۲۰
  قالب فشاری طرح پیراهن 4عددی
  قالب فشاری طرح پیراهن 4عددی 104001021
  ۱۰۴۰۰۱۰۲۱
  قالب فشاری طرح کالسکه-بادی -شیشه 4عددی
  قالب فشاری طرح کالسکه-بادی -شیشه 4عددی 104001022
  ۱۰۴۰۰۱۰۲۲
  قالب فشاری طرح برف فانتزی 3عددی
  قالب فشاری طرح برف فانتزی 3عددی 104001023
  ۱۰۴۰۰۱۰۲۳
  قالب فشاری طرح دایره کوچک 3عددی
  قالب فشاری طرح دایره کوچک 3عددی 104001024
  ۱۰۴۰۰۱۰۲۴
  قالب فشاری طرح بیضی کوچک 4عددی
  قالب فشاری طرح بیضی کوچک 4عددی 104001025
  ۱۰۴۰۰۱۰۲۵
  قالب فشاری طرح لوزی کوچک 4عددی
  قالب فشاری طرح لوزی کوچک 4عددی 104001026
  ۱۰۴۰۰۱۰۲۶
  قالب فشاری طرح قلب 4عددی
  قالب فشاری طرح قلب 4عددی 104001027
  ۱۰۴۰۰۱۰۲۷
  قالب فشاری طرح دایره 4عددی
  قالب فشاری طرح دایره 4عددی 104001028
  ۱۰۴۰۰۱۰۲۸
  قالب فشاری طرح شش گلبرگ نقطه دار4عددی
  قالب فشاری طرح شش گلبرگ نقطه دار4عددی 104001029
  ۱۰۴۰۰۱۰۲۹
  قالب فشاری طرح 5گلبرگ کوچک 4عددی
  قالب فشاری طرح 5گلبرگ کوچک 4عددی 104001030
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۰
  قالب فشاری طرح ستاره کوچک 4عددی
  قالب فشاری طرح ستاره کوچک 4عددی 104001031
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۱
  قالب فشاری طرح ابرکوچک 3عددی
  قالب فشاری طرح ابرکوچک 3عددی 104001032
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۲
  قالب فشاری طرح گلبرک قلبی ساده 3عددی
  قالب فشاری طرح گلبرک قلبی ساده 3عددی 104001033
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۳
  قالب فشاری طرح لیدی 4عددی
  قالب فشاری طرح لیدی 4عددی 104001034
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۴
  قالب فشاری طرح برگ گل رز3عددی
  قالب فشاری طرح برگ گل رز3عددی 104001035
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۵
  قالب فشاری طرح شیشه شیرکودک (4عددی )
  قالب فشاری طرح شیشه شیرکودک -4عددی - 104001036
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۶
   قالب فشاری
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده