معرفی نوارگاترین رنگ سفید


نوارگاترین را جهت  روکش کردن سیم های گل سازی در ساخت ساقه انواع گل های مصنوعی مانندگل چینی - گل شکری - گل انعطاف  استفاده می کنند .
رنگ : سفید